Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh, bài văn khấn Thánh Gióng

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

Sáu đời Hùng vận vừa suy

Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài.

Làng Phù Đổng có một người

Sinh ra chẳng nói, chẳng cười trơ trơ.

Những ngờ oan trái bao giờ,

Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân.

Nghe vua cầu tướng ra quân,

Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.

Lời thưa mẹ, dạ cần vương,

Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.

Sứ về tâu trước thiên đình,

Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào.

Trận mây theo ngọn cờ đào,

Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan.

Áo nhung cởi lại Linh San,

Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.

Miếu đình còn dấu cố viên.

Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có…?

Khấn: ….

Việt Nam Quốc: …

Địa chỉ: …

Đệ tử: …

Chí tâm phục mệnh lễ.

Phù Đổng Thiên Vương

(Tịnh khẩu thần chúc)

Đan chu khẩu thần,

Thổ uế trừ phân,

Thiệt thần chính luận,

Thông mệnh dưỡng thần,

La thiên xỉ thần,

Khước tà vệ chân,

Tư thần luyện dịch,

Đạo khí trường tồn,

Cấp cấp như luật lệnh,

(Tịnh tâm thần chúc)

Thái thượng đài tinh,

Ứng biến vô đình,

Khu tà phược mị,

Bảo mệnh hộ thân,

Trí tuệ minh tịnh,

Tâm thần an ninh,

Tam hồn vĩnh cửu,

Phách vô táng khuynh,

Cấp cấp như luật lệnh,

(Tịnh thân thần chúc)

linh bảo thiên tôn,

An ủy thân hình,

Đệ tử hồn phách,

Ngũ tạng huyền minh,

Thanh long bạch hổ,

Đội trượng phân phân,

Chu tước huyền vũ,

Thị vệ ngã chân,

Cấp cấp như luật lệnh,

(Chúc hương tán)

Hương nhiệt ngọc lô,

Tín đạt cửu thiên,

Cung kì  thánh lâm pháp diên,

Tam phần hiến chân tiên,

Thành ý chuyên tinh,

Duy giám tại tâm xứ,

Phù Đổng Thiên Vương Chân Kinh

Phù Đổng Thiên Vương Bảo Cáo

Chí tâm triều lễ

Hùng triều khải thánh

Sóc lĩnh giáng thần

Tương chân thiên tương

Nhân thị kì nhân

Tối linh tối tú

Nãi thánh nãi thần

Kiếm huy lạc vụ

Mã dược đằng vân

Long phù hạc quốc

Điện tảo ân quân

Thụ dong thoát kiếm

Không lý hóa thân

Tiêu tai hãn hoạn

Hộ quốc cứu dân

Lũy gia phượng cáo

Điệp bái long văn

Thiên thu chính khí

Vạn cổ hốc lưu

Mật vọng

Linh thanh hách trạc

Chí hiển chí tôn

Sóc sơn phù đổng đại thiên tôn

Khâm tụng.

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG CHÂN KINH

Chí tâm phục mệnh lễ.

Nam quốc hiển linh

Phù đổng Thiên vương

Giáng xung thiên thần vương,

Thượng đẳng phúc thần.

Nhất vị tế cương nghị,

Hiển hựu anh linh Phù Đổng Thiên vương

Uy linh đại đức giáng cát tường

Nam Tiên hóa thân vi Thiên tướng

Bảo cảnh an dân thiên đạo trường

Quyền phân tinh đẩu tào tư ứng

Trên ba thước ngẩng đầu uy lực

Dưới tấc gang đi đứng thần thông

Cơn sấm sét Thiên uy ứng sợ

Cưỡi ngựa thiêng Thiên hộ Thân đồng

Nam quốc phù đổng thiên vương.

Hộ quốc an dân. Gậy thần hộ nhân gian

Xá chi yêu quái

Tứ sinh lục đạo

Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương

Vô cầu bất ứng

Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ

Cảm ân thiên địa

Chi hồng ân hà nhật nguyệt

Chiếu lâm chi hậu đức.

Chi ân hữu vạn báo đáp vô nhất

Kính cẩn thành tâm hành lễ

Nam quốc Tiên thánh tại đàn tiền.

Hương hỏa tài đạo lưu vạn kiếp.

Cảnh hóa phù hựu thiên vương.

Hưng hành diệu đạo thiên tôn

Tam Quan Thu Tán

Tam quan đại đế bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ

Duy tam thánh nhân

Nãi nhất Thái Cực

Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh

Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao

Tử vi thanh hư đỗng âm

Tổng lĩnh công quá

Tứ phúc xá tội giải ách

Phổ tể tồn vong

Đạo quan chư thiên

Ân đàm tam giới đại bi đại nguyện

Đại thánh đại từ

Tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

Tam quan cửu phủ tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.