Ma Lợi Chi Thiên chú

ma lợi chi thiên chân ngôn

 

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Ma Lợi Chi Thiên (Marīci-devī), Mật Hiệu là Chiến Uy Kim Cương, là quyến thuộc của Thiên Đế Thích (Indra) thường tùy theo Nhật Thiên (Āditya) chạy mau chóng ở trước mặt, là Bồ Tát của ánh sáng Đại Uy, có sức Thần Thông tự dùng ẩn hình. Ngài được xưng là vị Thần chiến đấu hoặc vị Thần thủ hộ cho Nhẫn Thuật (Ninja).

Tâm Chú của Ngài là:

Ông, ma lợi chi ngọc, thoa cáp

OṂ_ MARĪCĪYE  SVĀHĀ 

_Ma Lợi Chi Thiên là mẫu mực chuyên môn trừ tai nạn như: nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nạn đi đường, nạn đất nước lửa gió, nạn đao binh, nạn thuốc độc, nạn thú ác, nạn oan gia người ác.

Ma Lợi Chi Thiên, bên trên cai quản 36 Thiên Cương Tinh, bên dưới cai quản 72 Địa Sát Tinh28 Tú đều do vị Trời này cai quản

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát có thiên biến vạn hóa, có rất nhiều Thủ Hạ là chúng chư Thiên, Quỷ Thần. Tại Đạo Gia thì tôn xưng Ngài là Đẩu Mẫu Tinh Quân là người đứng đầu của Tinh Quân  

_Ma Lợi Chi Thiên này có Đại Thần Thông, cùng với Chân Phật Tông có duyên phận rất lớn, thời thời thủ hộ Đệ Tử Môn tu Pháp.

Ma Lợi Chi Thiên Tâm Chú, ít nhất cần trì tụng mười vạn biến đến ba mươi vạn biến thì tu Pháp mới dễ dàng tương ứng

_Nếu có kẻ bị người ác lừa dối, kẻ tu Pháp có chướng ngại…. phụng thỉnh Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát thì tất cả có thể đắc được thành tựu vô thượng.

_Nếu người nhận được ánh sáng của Ma Lợi Chi Thiên soi chiếu thì:

.)Hoại Nhân (người có phẩm chất ác liệt, người hoạt động tiến hành phá hoại) chẳng thể nhìn thấy bạn

.)Hoại Nhân chẳng thể bắt được bạn

.)Hoại Nhân chẳng thể cột trói bạn được

.)Hoại Nhân chẳng thể hại bạn được

.)Hoại Nhân chẳng thể lừa dối bạn được

.)Hoại Nhân chẳng thể ăn trộm vật của bạn được

.)Hoại Nhân chẳng thể ăn cắp vật của bạn được

Ấy là Oán Gia chẳng thể được dịp thuận tiện gây hại được.

_Ánh sáng của Ma Lợi Chi Thiên là ánh sáng cầu Phước to lớn

Ánh sáng của Ma Lợi Chi Thiên ấy là đám lửa của Đại Nhật, bởi thế như lửa tại nơi thiêu đốt nóng là một đám lửa hồng dầy đặc, lại là ánh sáng màu vàng to lớn từ từ giáng xuống, là ánh sáng Phước màu vàng ròng ban cho con người một loại Phước Phầnhưng phấn, tất cả ánh sáng rất thân mật, tất cả ánh sáng sung mãn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.