KHẤN LỄ TẢN VIÊN SƠN THÁNH CHÂN KINH

KHẤN LỄ TẢN VIÊN SƠN THÁNH CHÂN KINH

Khấn

Việt Nam Quốc: Địa chỉ … Năm… tháng… ngày…

Tín Sỹ: ……

Tản Viên Sơn Thánh Bảo Cáo

Chí tâm triều lễ,

Long chủng đặc sinh,

Diên châu ẩn tích,

Hiếu nghĩa chương quyết đức,

Tiên trượng truyền cứu tử chi huyền,

Nhân từ tố kì tâm,

Thần thư báo độ sinh chi bí,

Thăng thiên hữu truật,

Vũ hàn bạch nhật phi trùng,

Súc địa đằng quang,

Trượng lũ hồng trần biến hóa,

Loan kê lũ giáng,

Trợ thiện đạo dĩ hoằng khai,

Phượng cáo lũy ban quang,

Thiện đường chi tân giới,

Đạo tiên giáng tiên phẩm,

Đức hiển thần uy,

Tản viên sơn thánh

Tam vị đại vương

Thượng đẳng thần thiên tôn,

Khâm tụng,

ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN SƠN

Hương Tán

Hương phần bửu đỉnh .

Khí đạt huyền khung.

Thần nhân hợp nhất yết dao cung .

Tuỳ xứ hiển thần thông .

Lan triện không .

Vạn thánh hội đan trung .

Chí tâm qui mệnh lễ

Truyền Thầm Đạt Khổn Thiên Tôn   

Nhiên Chúc Tán

Sơ nhiên chúc cự , phóng đại quang minh

Linh tâm bất muội cộng trừng thanh .

Trần niệm bất trùng minh

Tảo đãng phàm tình .

Thái Thượng đại đan thành .

Chí tâm qui mệnh lễ

Từ Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn 

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan châu khẩu thần .

Thổ uế trừ phân .

Thiệt thần chính luân .

Thông mệnh dưỡng thần .

La thiên xỉ thần .

Tà vệ chân .

Hầu thần hổ phún .

Khí thần dẫn tân .

Tâm thần đan nguyên .

Lệnh ngã thông chân .

Tư thần liên dịch .

Đạo khí trường tồn .

Tịnh Tâm Thần Chú

Thái thượng đài tâm .

Ứng biến vô đình .

Khu tà phược mị .

Bảo mệnh hộ thân .

Trí huệ minh tịnh .

Tâm thần an ninh .

Tam hồn vĩnh cửu .

Phách vô táng khuynh .

Tịnh Thân Thần Chú

Linh Bửu Thiên Tôn .

An uỷ thân hình .

Đệ tử hồn phách .

Ngũ tạng huyền minh.

Thanh long bạch hổ .

Đội trượng phân vân .

Chu tước huyền vũ .

Thị vệ thân hình .

An Xã Lệnh Thần ChúNguyên Thuỷ an trấn .

Phổ cáo vạn linh .

Nhạc độc chân .

Thổ địa chỉ linh .

Tả xã hữu tắc .

Bất đắc vọng kinh .

Hồi hướng chính đạo .

Nội ngoại túc thanh .

Các an phương vị .

Bị thủ đàn (Gia )đình .

Thái thượng hữu mệnh .

Sưu bộ tà tinh .

Hộ pháp thần vương .

Bảo vệ tụng kinh .

Qui y đại đạo .

Nguyên hanh lợi trinh .

Chí tâm phục mệnh lễ

Tản Viên Sơn thánh

Sơn quốc chúa đại vương

Dực bảo trung hưng

Thượng đẳng tối linh thần

Thái Bạch, Long Vương

Ban mộc tinh, bí pháp truyền

Ban phúc, phù công danh

Cứu chúng sinh chi khổ nạn

Thần trú lưu hành, phổ tiêu bất thường

Hồng thủy phi diệt, khai trừ thủy cảnh

Thiên đạo vạn thông, cảm hữu can chi

Xá tống hỏa quan, xích thư sở cáo

Tứ sinh lục đạo. Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương vô cầu bất ứng

Lăng xương cốt cách ngọc tinh thần

Mang dấu rồng thiên xuống hạ trần

Thái Vĩ cùng tiên trên Thượng giới

Sinh ra Thánh Tản tại nước Nam

Nam quốc Tản Viên Sơn thánh

Hương hỏa hiển thánh

Đại bi – Đại nguyện – Đại thánh – Đại từ

Khai sơn hộ quốc

Lịch ứng thượng đẳng tối linh thần

Đệ nhất bách thần

Nam thiên thánh tổ thiên tôn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.