Cách sái tịnh tẩy trần

Cách dưới đây dành riêng cho những vị tu Mật Pháp còn nếu đạo hữu nào không phải bên mật pháp thì có thể tham khảo nhưng đừng hành theo nhé !
Vào mùa năm mới này trước khi trước ông bà chúng ta sái tịnh nhà cữa cho thanh tịnh tẩy sạch những sự dơ bẩn đưa nhửng khí ám không tốt ra khỏi nhà và rước hên vào nhà !

Cách Sái Tịnh Nhà
Dùng 1 li nước lọc và 1 nhánh dương hay nhánh bông
Tay trái bất ấn bảo thủ cầm li nước – để li nước ngang tầm mắt nhìn vào li nước
Tay phải bất ấn Quan Âm
Dụng tâm thanh tịnh nhìn vào li nước đọc :
Dương chi tịnh thủy
Biến Sái Tam Thiên
Tánh Không bán đước lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát “3 lần”
Tiếp tục đọc : Án lam– 21 biến và quán chữ lam màu trắng trong ly nước ánh sáng như mặt trời
Tiếp tục đọc chú Chuẩn Đề :
Khể thủ quy y tô thất đế
Đầu diện đảnh lễ thất cu chi
Ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ
Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề cu chi nẩm đát diệt tha :
Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha Bộ Lâm – 21 biến
Xong lấy nhánh dương hoặc nhánh bông nhún vào nước rải 4 phương – 8 hướng
Rãi xong tiếp tục đọc : 21 biếng chú vãng sanh
Nam mô a di đa bà dạ – đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha – A di rị đô bà tì
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì can lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị – dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Tiếp tục Niệm Phật : Nam Mô A Di Đà Phật 108 biến
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát “10 biến”
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát “10 biến”
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát “10 biến”
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát “10 biến”
Vậy là xong việc : xá 4 hướng
Lưu ý: Nhớ là sái tịnh trước khi rước ông bà, nếu rước ông bà về rùi không được sái tịnh vì khi rước về rùi mà mình sái tịnh thì cũng như mình đuổi ông bà ra khỏi nhà !

Sái Tịnh là gì?

  • Sái tịnh, cũng gọi là sái thủy, có nghĩa là rưới nước thơm để cho mọi vật được trong sạch. Trong Mật giáo, trước khi tu các bí pháp cần phải sái tịnh đạo tràng và những cúng phẩm. Nước thơm sau khi đã được gia trì ấn chú, đem rảy quanh đạo tràng và trên các vật phẩm dâng cúng khiến cho tất cả đều được thanh tịnh.
  • Ngày nay, sái tịnh là nghi thức phổ biến trước khi cử hành pháp hội, bái sám, an vị… Vị chủ lễ tay phải cầm nhành liễu, tay trái bưng chén nước cam-lồ, sau khi trì niệm thần chú xong liền rảy nước thơm khắp đạo tràng.
    Theo Đại Nhật kinh sớ (quyển 4), việc dùng nước thơm rảy khắp đạo tràng để trừ sạch dơ uế biểu tượng cho Như Lai dùng hương giới đức hòa hợp với nước từ bi thanh tịnh, rảy vào tâm địa chúng sanh trong pháp giới khiến cho tất cả hý luận, phiền não được trừ sạch

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.