Chú Quang Minh, Quang Minh chân ngôn

chu quang minh chan ngon

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Có một Chân Ngôn tên là Quang Minh. Cứu độ Vong Linh. Công Đức rất lớn. Có Kệ là:

“Nghe tiếng diệt tội

Rải cát độ Vong

Thường tự tụng Kinh

Diệt tội, tăng Thiền (Dhyāna)

Sinh về phương Tây”

_Kinh Mật Giáo nói rằng: “Nếu các chúng sinh gây tạo đủ các tội: mười ác, năm nghịch, bốn nặng… thân hoại mệnh chung bị rơi vào đường ác. Dùng Chân Ngôn này gia trì vào đất cát 108 biến rồi rải lên thây của người đã chết, hoặc rải trên ngôi mộ thì Vong Linh ấy liền được sinh về cõi nước Cực Lạc ở phương Tây. Nếu có chúng sinh nghe Chân Ngôn này 2, 3, 7 lần thông qua lỗ tai liền được trừ diệt tất cả tội chướng”

_Chân Ngôn này nguyên có tên gọi là Tỳ Lô Giá Na Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Chân Ngôn như bên dưới:

“Ông, A ma ca, hoài lỗ giai noa, ma cáp mẫu đức lạt. ma ni bát đức ma, cập phạp lạp, bát lạp phạp nhĩ đả nha, hồng”

OṂ_ AMOGHA-VAIROCANA  MAHĀ-MUDRA  MAṆI  PADMA JVALA  PRAVARTTAYA

_Chú này tức là Quang Minh Chân Ngôn

Khi tụng Chú thời cần thiết nên quán tưởng trong vành trăng ở trái tim có một chữ A (ㅥ) theo Phạn Văn màu vàng ròng, phóng ánh sáng chiếu khắp tất cả chúng sinh. Người được chiếu chạm đến thảy đều lìa khổ được vui

Quang Minh Chân Ngôn căn cứ vào Bất Không Quyến Sách Thần Biến Tâm Chân Ngôn Kinh đã ghi chép: Tụng trì Bản Chú có thể diệt tất cả tội nặng, chúng sinh một lần nghe được Chú này liền diệt tất cả tội chướng.

Dịch Ngữ (lời nói) có thể giải thích là:

Ông (quy mệnh) [OṂ]

A Ma Cát (Bất Không không có gián đoạn) [AMOGHA]

Hoài lỗ giai noa (Tức Tỳ Lô Giá Na, Quang Minh Biến Chiếu, Đại Nhật Như Lai) [VAIROCANA]

Ma cáp (Đại, to lớn) [MAHĀ]

Mẫu Đức lạt (Ấn) [MUDRA]

Ma Ni (viên ngọc báu) [MAṆI]

Bát Đức Ma (hoa sen) [PADMA]

Cập Phạp Lạp (quang minh, ánh sáng) [JVALA]

Bát lạp phạp nhĩ đả nha (Chuyển tiến) [PRAVARTTAYA]

Hồng (mãn Bồ Đề Nguyện) [HŪṂ]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.