Văn Sớ Xá Tội Vong Nhân Rằm Tháng Bảy Cửa 9, 10

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ CHÍN, THỨ MƯỜI

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ CHÍN, THỨ MƯỜI

 

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Cửu Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Thự vãng hàn lai. Thôi nhân sinh chi dịch lão. Hồn phi phách tán. Khí phàm thế chi như trần. Dục toại siêu thăng. Tất can nguyên hựu.

Cung duy

Minh kinh cửu điện. Đô thị chiêu thuận quảng liệt minh vương điện hạ trình tiến

Cung vọng

Đô sát bắc u chi cảnh. Uy chấn thị tào. Hoằng tuyên Thượng Đế chi từ. Tình minh án độc. Đương nhân bất nhượng. Bạt độ vô biên.

Thần băng thỉnh mệnh chi thành. Sở đương phu tấu. Thạc thể hảo sinh chi . Tức hoạch siêu thăng.

Đãn hạ môn thần ……đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật hòa nam cụ biểu ……tái bái

Thượng thân

—————————-o0o—————————-

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ MƯỜI

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Thập Điện Biểu Trình Thập Vương Tổng Biểu Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ ngã Tiên khai bát vạn tứ thiên chi pháp môn. Dụ chúng sinh nhập bồ đề chi kính lộ. Na lạc hữu nhất thập bát địa ngục. Cư cửu kinh ti chủ tể chi quyền hành. Các hữu ti tào. Cảm vong tấu đối.

Cung duy

Minh kinh thập cung thập điện. Các án đại từ triều vương. Các cung điện hạ trình tiến

Cung vọng hữu nghiêm hữu dực. Vô đảng vô thiên. Minh kính vô tư huyền trung thiên chi dạ nguyệt. Ti hào bất thất chuyển bút hạ chi nhân phong. Hồi khổ tác điềm. Tể u bạt nịch. Thần bất lượng bác đức. Điêu phụng chân khoa. Dục can nguyên hựu chi nhân. Kính trí hàm hoằng chi thỉnh. Phiến ngôn chiết ngục. Tắc hà tội chi bất tiêu. Đại đức viết hạnh. Tại hữu duyên nhi đắc độ. Miễn kì câu thúc. Khất tứ căng liên. Đãn hạ môn thần ……đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí.

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật hòa nam cụ biểu ……tái bái thượng thân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.