Văn Sớ Xá Tội Vong Nhân Rằm Tháng Bảy Cửa 7, 8

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ BẢY, THỨ TÁM

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ BẢY, THỨ TÁM

 Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Thất Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ vong hồn yểm khí. Bất thắng thảm đát chi tình. Hồn sảng câu lưu. Tất lại khoan nguyên chi chỉ. Minh tâm lễ thỉnh. Khể thủ quy y

Cung duy

Minh kinh nhị điện sở giang. Đức huống hồng tể. Minh vương điện hạ trình tiến

Cung vọng

Sơ khai hỗn độn chi thời. Giang sơn lưu trì. Độc chưởng u âm chi giới. Nhật nguyệt viên minh. Phổ tể minh đồ. Hoằng thi tư trạch.

Thần mẫn hiếu tâm chi thiết thiết. Phu tấu dĩ ngôn. Kì vương đạo chi bình bình. Phóng hồn thụ độ.

Đãn hạ môn thần ……đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật hòa nam cụ biểu ……tái bái

Thượng thân

—————————-o0o—————————-

 

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ TÁM

 

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Bát Điện Biểu Trình Văn Sớ

 

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Hiền ngu thọ dữ yêu. Tất do tạo hóa chi công. Sinh tử khứ lai. Thục thức tuần hoàn chi lý. Đặc trần hiếu khổn. Kính đạt vương từ.

Cung duy

Minh kinh bát điện. Bình đẳng quân từ năng mục minh vương điện hạ trình tiến

Cung vọng

Xích tâm xử vu công bình. Thi nhân phát chính. Hiến cương thực vô tư khúc. Giảo lượng tội khiên. Luận công mạc khắc. Bao huệ vô cùng.

Thần bất súy ma ma chi chất. Lạm thuật dân tình. Nguyên hựu khổ sảng chi hồn. Tức siêu Tịnh Thổ.

Đãn hạ môn thần ……đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật hòa nam cụ biểu ……tái bái

Thượng thân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.