Văn Sớ Xá Tội Vong Nhân Rằm Tháng Bảy Cửa 3, 4

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ BA, THỨ TƯ

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ BA, THỨ TƯ

 

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Tam Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Mịch mịch kỉ thời. Khởi miễn hoàng lương chi mộng. Mạn mạn trường dạ. Khủng câu hắc nhưỡng chi hồn. Khấp huyết trần tình. Khuynh tâm độc thánh.

Cung duy

Minh kinh tam điện. Tống đế từ hóa đạo đức minh vương điện hạ

Cung vọng

Âm đức quá vu tống đế. Giản tại đế tâm nhân ân. Thẩm ư hoàng đô. Chuyên tu vương nghiệp. Hưng nhân trợ hóa. Độ tử siêu sinh.

Thần bất lượng thiển lậu chi tài. Suất nhiên mạo độc. Nguyện Tiên câu lưu chi phách.Phán độ siêu sinh.

Đãn hạ môn thần ……đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật hòa nam cụ biểu ……tái bái

Thượng thân

—————————-o0o—————————-

 

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ TƯ

 

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Tứ Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Khốc thân ai ai. Nạnbáo cù lao chi đức. Khuynh tâm khẩn khẩn. Chuyên thân tiến trạc chi thành. Tam mộc tam huân. Tái ngôn tái lễ.

Cung duy

Minh kinh tứ điện. Ngũ quan phúc đằng huệ tạo minh vương điện hạ trình tiến

Cung vọng

Tổng kim môn chi bộ. Phân chức liệt ngũ quan. Chưởng thiết bút chi thuyên. Hành nghiêm công khảo quá. Hồng tư quảng dụ. Diệu lực Nạnlượng.

Thần Thẩm tàm truy y chi lưu. Tiếm trần hiếu khổn. Kì tức lôi đình chi nộ. Chỉ thị hạnh phương.

Đãn hạ môn thần … đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận … niên … nguyệt … nhật hòa nam cụ biểu … tái bái

Thượng thân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.