VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ NĂM, THỨ SÁU

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ NĂM, THỨ SÁU

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Ngũ Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Phù vân dịch tán. Đổ thế sự chi như kỳ. Thệ thủy Nạnhồi. Thán nhân sinh chi tự mộng.Cảm can đế tạo. Khúc chẩn dân tình.

Cung duy

Minh kinh ngũ điện. Diêm La thiên tử chiêu dung thiện thánh hoàng đế điện hạ trình tiến

Cung vọng

Nam ? Phù đề chi khu. Tất do chưởng ác bắc la phong đô chi cảnh. Giai thuộc chủ trương. Thiểm vi tử chức. Sự kì thân dã.

Thần kính lịch ai ai chi khổn. Kì hựu khổ hồn. Vi trừ chi khiên. Tỉ siêu tịnh vực.

Đãn hạ môn thần … đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận … niên … nguyệt … nhật hòa nam cụ biểu … tái bái

Thượng thân

 

—————————-o0o—————————-

VĂN SỚ XÁ TỘI RẰM THÁNG BẢY VÀ NGƯỜI MỚI CHẾT CỬA THỨ NĂM

Tiên Môn Đạo Tiên Pháp Sự Lục Điện Biểu Trình Văn Sớ

Thiên trung thiên Thái Ất môn hạ Chính Giáo đệ tử phụng mệnh tuyên khoa chủ trì độ vong pháp sự thần khể thủ phủ bái

Thượng ngôn thần lệnh lĩnh biểu khấu phụng

Nam Quốc …..

*Tỉnh…..

*Thị …..

*Địa danh.Phường ,Xã,Thôn ..

*Đệ tử……………..Tên…………………

Thụ tự tại đình , miếu,quán ,Đền ……..vương từ hạ thổ địa phân cư nhân thị phụng

Tiên thiên kiến minh phúc độ vong kỷ giới nhiễu quan phá ngục. Phúng kinh lễ thiên.Hành triều thượng biểu. Phần trân tiến đạt.

Lĩnh quả hạnh thiên. Tư minh cầu thiên.

*Hóa tài hiếu ……

Chứng minh địa chủ đại đạo ân quang Tiên Đạo nhị giáo cổ kim tiền nhân

Hữu kịp lệnh gia hiếu ai nhân đẳng. Tức nhật mật duy. Thống niệm

Tiên thệ ……hồn hạ.

*Hóa mệnh sinh vu …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời kiến hạnh. Đắc hưởng nhân phàm …tuế nhi chỉ hĩ. Cái vị giang sơn thiên cổ.Nhân thọ kỉ hà.

Đại hạn một ư …

*Niên …

*Nguyệt  …

*Nhật …

*Thời khứ thế. Nhất mộng bất hồi. Thiên thu vĩnh biệt.

Thiết niệm vong hồn.

Tam hồn miểu miểu. NạnTiên trần thế chi khiên vưu.

Thất phách mang mang. Mạc đổ thiên đường chi an lạc. Kim tắc giới tham vương án.Cầu phán nhân thiên. Hảo xử an thân. Lạc bang lập mệnh. Thị dĩ thủ kim …

*Nguyệt  …

*Nhật đại cát

Trượng thần ư gia nhất thành khải kiến

Vô thượng Bồng Lai Chính Giáo. Kim tiên cửu phẩm độ vong pháp sự. Nhất Trung cộng kế …đán …tịch. Lương nhân  tại …Nam Thiên

Hóa tài cáo tán. Dĩ thử kì ân. Bạt độ thệ hồn. Tảo đăng tiên giới. Hữu khải hậu nhân.Xương long thế đại đẳng nhân. Thần lĩnh biểu. Kiền thiết

Hợp dữ tuyên hành. Vi thử cẩn cụ biểu văn nhất hàm. Cẩn cẩn đoan bái

Mật dĩ

Quang âm tự tiến. Thùy tồn khước lão chi phương. Thiên địa vi lô. Khả thán tiên vong chi phách. Tốc trần đan khổn. Thượng độc hồng từ.

Cung duy

Minh kinh lục điện. Biện thành quảng vũ chiêu liệt minh vương điện hạ trình tiến

Cung vọng

Biến hóa động tĩnh chi cơ. Thành nhân chi mỹ. Phụ trị tán tương chi đạo. Hưng thiên vi đồ. Vô đảng vô thiên. Hữu nghiêm hữu dực.

Thần đao phụng giác hoàng chi giáo. Án pháp hành trì. Kì siêu khổ hải chi hồn. Thừa phong trực thượng.

Đãn hạ môn thần … đồng hiếu sĩ đẳng hạ tình vô nhiệm chi chí

Cẩn biểu

Dĩ văn

Thiên vận … niên … nguyệt … nhật hòa nam cụ biểu … tái bái

Thượng thân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.